Nanbantei of Tokyo Miso Shiru

Nanbantei of Tokyo Miso Shiru - PHP 85 Miso Soup

Miso Soup

So what can you say? :)