Nanbantei of Tokyo Pork Garlic Yaki

Nanbantei of Tokyo Pork Garlic Yaki - PHP 130 Pork with Garlic Flavor

Pork with Garlic Flavor

So what can you say? :)