Nanbantei of Tokyo Yakimeshi

Nanbantei of Tokyo Yakimeshi - PHP 110 Japanese Fried Rice

Japanese Fried Rice

So what can you say? :)